ĐẤT VÀ NGƯỜI BẮC GIANG
GTS: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang – 70 năm xây dựng và phát triển
Số lần xem: 1209            Ngày đăng: 1/8/2019 7:50:39 PM

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn kỷ yếu “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang – 70 năm xây dựng và phát triển”, nhằm hệ thống lại những sự kiện quan trọng, những mốc son và những hoạt động tiêu biểu của ngành trong 70 năm qua (1945-2015).

 Trong những năm qua, ngành VHTTDL Bắc Giang thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trưng ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển rộng khắp ở cơ sở ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Ngành VHTTDL đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn kỷ yếu “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang – 70 năm xây dựng và phát triển”, nhằm hệ thống lại những sự kiện quan trọng, những mốc son và những hoạt động tiêu biểu của ngành trong 70 năm qua (1945-2015).

Cuốn sách dày 151 trang, khổ 21x29,7cm, do Sở n hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang ấn hành năm 2016. Ngoài phần lời nói đầu, tập kỷ yếu gồm có 7 phần: Ngành văn hóa Bắc Giang giai đoạn 1945-2008; ngành Thể thao Bắc Giang giai đoạn 1946-2008; ngành Du lịch Bắc Giang giai đoạn 1960-2008; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2008-2015; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố; Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Ngành.

Tập Kỷ yếu là dịp để những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch tự hào truyền thống vẻ vang của ngành, nâng cao tinh thần, trách nhiệm để có sức bật mới thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhà, góp phần tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Mời các bạn tìm đọc cuốn sách tại phòng Đọc Địa chí – thư viện tỉnh Bắc Giang.

Ngà Nguyễn

Làm thẻ trực tuyến 7 Tra cứu tài liệu in ấn Danh ba dien tu Danh ba dien tu
THỐNG KÊ
840709
  • Tài liệu số: 2365
  • Tổng lượt truy cập: 840709
  • Hôm nay: 135
  • Hôm qua: 87
  • Tuần này: 352
  • Tuần trước: 1751
  • Tháng này: 4645
  • Tháng trước: 4491